Septikud ja biopuhastid

Septk on mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Septik koosneb:

- kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
- jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
- augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
- tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
- filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

 Lehe algusesse